بررسی تأثیر مصرف میوه عناب بر قند خون ناشتا، مقاومت به انسولین و ترکیب بدنی در زنان یائسه چاق

 سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در سال ۱۳۹۴

چاقی یک مشکل عمده برای سلامتی در جوامع مدرن و رو به توسعه است. پژوهشها نشان داده است که افراد چاق بخصوص در دوران یائسگی بیشتر در معرض اختلالات متابولیکی مثل افزایش مقاومت به انسولین و قند خون ناشتا بوده و زمینه برای ظهور دیابت در آنان افزایش می یابد.

روش های مختلفی در جهت کنترل و کاهش این اختلالات بکار می رود که استفاده از داروهای گیاهی با توجه به مزیت های آن امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر ۸ هفته مصرف میوه عناب بر قند خون ناشتا، مقاومت به انسولین و ترکیب بدنی در زنان یائسه چاق می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت نیمه تجربی انجام شده است.

تعداد ۲۰ زن یائسه جاق به صورت تصادفی در دو گروه مصرف کننده عناب (۱۰ نفر) و کنترل (۱۰ نفر) قرار گرفتند. گروه مکمل گیاهی روزانه ۱۵ گرم میوه عناب را به مدت ۸ هفته مصرف نمودند. سطوح قند خون ناشتا، انسولین سرم، شاخص مقاومت به انسولین (HOMA) وزن و شاخص توده بدن (BMI) قبل و بعد از مداخله سنجیده و با استفاده از آزمون های آماری مقایسه شد.

نتایج تحقیق نشان داد که مصرف هشت هفته عناب سبب کاهش معنی دار قند خون ناشتا (P=0.047)، انسولین سرم (P=0.036)، P=0.01)MBI) و وزن (P=0.01) در گروه عناب در مقایسه با گروه شاهد شد. شاخص مقاومت به انسولین (P=0.09)(HOMA) در مقایسه با گروه کنترل تغییر معنی داری نداشت.

نتیجه گیری: مصرف عناب سبب بهبود الگوی قند خون، مقاومت به انسولین و همچنین کاهش وزن و BMI در خانم های یائسه چاق شد.

بنابراین عناب می توان جهت بهبود کنترل کلیسیمیک و کاهش وزن بکار گرفته شود.

کلمات کلیدی:  قندخون ناشتا، انسولین، مقاومت به انسولین، عناب، چاقی


نویسنده مطلب محمد صابر صباغی