22 تیر 1398
229 views
نظر %

نشریه پژوهش در پزشکي :   ۱۳۹۴ , دوره  ۳۹ , شماره  ۴ ; از صفحه ۱۸۳ تا صفحه ۱۸۸ .

عنوان مقاله:

اثر مصرف آب زرشک (بربريس ولگاريس) بر فشارخون افراد مبتلا به ديابت نوع ۲

نویسندگان:

لزوي فاطمه, ميرميران پروين*, سهراب گلبن, اشكوري نرگس, هدايتي مهدي, اكبرپور سمانه

مرکز تحقيقات تغذيه، پژوهشکده غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

چکیده:

مقدمه: اغلب بيماران مبتلا به ديابت به پرفشاري خون بالا مبتلا مي شوند. آب زرشک سرشار از پلي فنل وداراي خواص آنتي اکسيداني است. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير مصرف آب زرشک بر فشارخون افراد مبتلا به ديابت نوع ۲ انجام شد.

مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني تصادفي در ۴۲ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲، در سال ۹۲ در شهر بابل در دو گروه مداخله (۲۱ نفر) و شاهد (۲۱ نفر)، انجام شد. افراد تحت مداخله به مدت هشت هفته روزانه ۲۰۰ ميلي ليتر آب زرشک دريافت کردند و در گروه شاهد مداخله اي انجام نشد. پرسشنامه هاي اطلاعات عمومي و يادآمد غذايي سه روزه بيماران از طريق مصاحبه تکميل شد. اندازه گيري هاي فشار خون و تن سنجي پيش و پس از مداخله انجام شد. کد IRCT201409031640N14.

يافته ها: دو گروه از نظر جنس و سن تفاوت آماري معناداري نداشتند. ميانگين نمايه توده بدن، مواد مغذي دريافتي و نوع داروهاي مصرفي در طول مطالعه تغييري نداشت. اختلاف آماري معناداري بين ميانگين فشارخون سيستولي (p<0.0001) و دياستولي (۳ درصد> p) پيش با پس از مداخله در گروه مصرف کننده آب زرشک مشاهده شد. در گروه مصرف کننده آب زرشک در مقايسه با گروه شاهد کاهش معناداري در فشار خون سيستولي (p<0.0001) و دياستولي (p<0.003) مشاهده شد.

نتيجه گيري: با توجه به مطالعه حاضر آب زرشک ممکن است اثار مفيدي بر فشار خون بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ داشته باشد.


نویسنده مطلب محمد صابر صباغی